“Egyenlő bér – kinek fontos?” konferencia Budapesten, 2012. október 9.

„Egyenlő bér – kinek fontos?”

A nemek közötti bérrés megszüntetése a Visegrádi országokban

Európai Ifjúsági Központ
(1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.)

2012. október 9.

 

A nők és férfiak közötti bérezési egyenlőtlenség széleskörű jelenségének leküzdése régóta szerepel az európai uniós célkitűzések között; ennek a hatása érezhető is a visegrádi országok jogi szabályozásában, illetve egyes munkáltatói intézkedésekben. Sajnálattal állapíthatjuk meg azonban, hogy a nemek közötti bérrés továbbra is létezik, bizonyos kedvező irányú tendenciák ellenére is, különösen bizonyos foglalkoztatási területeken.

A Visegrádi régióban többek között a viszonylag merev nemi szerepek; a nők és férfiak közötti horizontális és vertikális munkaerő-piaci szegregáció, valamint a gyermekgondozási ellátások rendszere is hozzájárul a nemek közötti bérrés továbbéléséhez.

A konferencia stratégiai célja a releváns szereplők elköteleződésének és kapacitásának növelése a nemek közötti bérrés megszüntetését célzó kezdeményezések megvalósítására. Szándékunkban áll felhívni a figyelmet a nemek közötti bérkülönbség megszüntetésének kedvező gazdasági hatásaira is.

A konferencia a nemek közötti bérrés felszámolásának lehetőségeit a tudományos intézmények, kutatóintézetek, a politikai élet, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek, a civil társadalom, valamint a média képviselőinek bevonásával kívánja megvitatni. A konferencia elsődlegesen a Visegrádi országokra összpontosít; emellett figyelmet kap egy jelenlegi, a nők és férfiak közötti bérezési egyenlőség érdekében előterjesztett német jogalkotási javaslat is.


Vissza az oldal elejére

A szervezők

A Friedrich Ebert Alapítvány Németország legrégebbi politikai alapítványa. Az alapítvány a szociális demokrácia alapértékei iránt elkötelezett és világszerte tevékenykedik egy, a szabadságon, a szolidaritáson és a szociális igazságosságon alapuló politika érdekében. Budapesten 1990 óta képviselteti magát. Magyarországi munkájának célja, hogy támogassa a demokráciát, a jogállamiságot és az aktív civil társadalom fejlődését, valamint hozzájáruljon a társadalmi átalakulás szociálisan igazságos alakításához. Kiáll az európaiság gondolatáért, valamint támogatja a határokon átnyúló regionális és globális együttműködéseket. 2012 januárjában indult új, a Balti és a Visegrádi országokra kiterjedő projektje, „Nemek közötti igazságosság Kelet-Közép-Európában” címmel.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központját azért hozták létre tíz évvel ezelőtt, hogy koordinálja, kanalizálja, illetve továbbfejlessze a BCE-n a társadalmi nemekre irányuló oktatási és kutatási tevékenységet, valamint az egyetemet bekapcsolja a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos hálózatokba. A Központban folyó oktatási és kutatási tevékenység során arra kívánnak törekedni, hogy a nők és a férfiak egyaránt a vizsgálódások fókuszába kerüljenek. A Központ közvetítő szerepet kíván betölteni a BCE különböző tanszékein és szervezeti egységeinek keretében tevékenykedő kollégák, valamint más hazai felsőoktatási és kutatási intézmények szervezeti egységei, illetve hasonló érdeklődésű munkatársai között. A Központ intézmény- és diszciplínaközi tevékenységet folytat. Részt vesznek az egyetemen folyó idegen nyelvű képzésekben. A tudományos eredmények bemutatása érdekében konferenciák, előadások szervezését bonyolították. A kutatásokban jelentős szerepet kapnak a témával foglalkozó PhD-hallgatók. A kutatóközpont vezetői: Hadas Miklós (egyetemi tanár) és Nagy Beáta (egyetemi docens).

 

A MONA– Magyarországi Női Alapítvány 1992-ben alapított, párt-semleges, közhasznú szervezet. A szervezet küldetése olyan közéleti viták kezdeményezése, amelyek megmutatják a női és férfi szerepek gazdagságát és egyenrangúságát egy demokratikus társadalomban, de feltárják a méltánytalan egyenlőtlenségeket is, amelyek a mai napig jellemzik a nők helyzetét a gazdasági, szociális és politikai szférákban. Célja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése; a civil szféra és a kormányzati szervek közötti szociális párbeszéd előmozdítása a női esélyegyenlőség témakörében; a társadalom, azon belül a kormányzati szervek befolyásolása a nők esélyegyenlőségének növelése érdekében (ezen belül: gender mainstreaming).

Program 

(Letölthető előadásokkal)

A NEMEK KÖZÖTTI BÉRRÉS MÉRÉSE; AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

  • Sik Endre (TÁRKI, Budapest), Lovász Anna (MTA, Budapest): Vita a nemek közötti bérrésre vonatkozó legutóbbi magyarországi kutatási eredményekről

A NEMEK KÖZÖTTI BÉRRÉSRE HATÓ TÉNYEZŐK

A NEMEK KÖZÖTTI BÉRRÉSRE VONATKOZÓ POLITIKAI NÉZETEK ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

POSZTER-SZEKCIÓK:

Szakszervezeti kezdeményezések a nemek között bérrés megszüntetése érdekében

Figyelemfelkeltő és tudatosságnövelő kampányok a nemek közötti bérrésre vonatkozóan


 Vissza az oldal elejére

Előadók

 Nina Bosničová – Gender Studies o.p.s., Prága


„A nemek közti bérrés az egyik legigazságtalanabb és leginkább kézzelfogható jelenség az Európában a mai napig tapasztalható egyenlőtlenségek között.”

Nina Bosničová angol és szlovák szakon szerzett MA fokozatot a brnói Masaryk Egyetemen, majd tanulmányait a prágai Károly Egyetemen folytatva, PhD fokozatot szerzett angol és amerikai irodalomból.

2006-tól dolgozik a Gender Studies o.p. s. -nél (amely egy cseh civil szervezet), különböző, a nemek közti egyenlőség munkaerő-piaci problémáira fókuszáló projektek projektvezetőjeként. Főszerkesztője a szervezet havonta megjelenő elektronikus hírlevelének az „Equal Opportunities into Firms”-nek („Esélyegyenlőséget a vállalatoknál”). 2012 eleje óta a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások vezetője a Gender Studies o.p.s-nél. A gender témák mellett érdeklődik a faji-etnikai kérdések és multikulturalizmus problematikája iránt, ami részben saját multikulturális hátterének köszönhető.

 

Lehoczkyné Kollonay Csilla – Közép-európai Egyetem, Budapest


„Hiába a jogi normák változása – a pay gap nem csökkent lényegesen az utóbbi negyedszázadban. Ha a nemek közti különbségeket erősítő társadalmi környezet és közbeszéd nem változik, ugyanitt fogunk tartani ötven év múlva is.”

 

A Közép-európai Egyetem (CEU) és az ELTE egyetemi tanára. Oktatási és kutatási területe a munkajog, szociális jog, európai munkajog, feminista jogelmélet, egyenlő bánásmód. 2001-től a tagja az Európai Szociális Karta végrehajtását ellenőrző független szakértői testületnek (European Committee of Social Rights), 2004-től 2011-ig tagja az Európai Bizottság által működtetett, nemek egyenlőségét monitorozó jogi szakértői csoportnak. Tagja volt az Európai Bizottság által felállított, a “flexicurity” kérdéseivel foglalkozó szakértői csoportnak. Vendégtanárként tanított több külföldi egyetemen (Stanford Law School, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, University of Illinois).

 

Alena Křížková – Cseh Tudományos Akadémia, Prága


„A jogrendszer, az alapvető demokratikus értékek és az egyenlőség tisztelete előfeltétele az egyenlő bérezésnek. A cseh nők ugyanazt a munkát ugyanabban az intézményben végezve még mindig kevesebbet keresnek, mint férfi munkatársaik.”

 

Alena Křížková vezető kutató és osztályvezető a Cseh Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének Gender és Szociológia Osztályán. Nemzeti kapcsolattartó az Európai Bizottság által létrehozott, nemek közi egyenlőség témáiban jártas szakemberek hálózatában. Kutatási témái: nők gazdasági önállósága, a nemek közti bérkülönbség, menedzsment és vállalkozás, nők és az állampolgárság, gender és társadalmi befogadás, gender és a családpolitikák, a nemi alapú erőszak, gender és kutatás/tudományos stb. A fenti témákban monográfiákat, tudományos cikkeket (European Sociological Review, Czech Sociological Review and Transitions), illetve könyvfejezeteket és szakértői jelentéseket jelentetett meg. Jelenleg a prágai Károly Egyetemen tart kurzusokat a társadalmi nemek és a munkaerőpiac témájában.

 

Lovász Anna – Magyar Tudományos Akadémia, Budapest


„A nemek közötti egyenlőtlenségek vizsgálata és a szakpolitikai lépések vitatása során nagyon fontos a közgazdasági érvelés és pontos mérési módszerek használata, melyek révén az összes érintett fél tisztán láthatja a nők esélyeit korlátozó tényezők megszüntetésének hasznosságát.”

Lovász Anna az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos munkatársa és az ELTE Közgazdaság-tudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: munkaerő-piaci gazdaságtan, diszkrimináció, alkalmazott mikroökonometria, bérkülönbségek, termelékenység. Doktori fokozatát a University of Washingtonon szerezte 2008-ban, PhD-disszertációjának címe „A verseny hatása a női-férfi bérkülönbségre a rendszerváltás utáni Magyarországon”.

 

Rolek Ferenc – GE, Budapest

 

„Az egyenlő bér elérésének kulcsa, hogy a vállalatok felismerjék ennek jelentőségét, és szempontként beépítsék bérezési folyamataikba, valamint kiemelten támogassák a nőket szakmai és munkahelyi karrierjükben.”

 

Dr. Rolek Ferenc 1978-ban szerezte meg első diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (jelenlegi nevén Budapesti Corvinus Egyetem) mint okleveles közgazdász, amit 1983–84-ben ugyanitt kiegészített egy egyetemi doktori fokozattal. Megannyi közfeladat ellátása után a versenyszférába vetette magát: 1992–95-ig a GE Lighting Tungsram vezérigazgató-helyettese, illetve HR-vezetője volt, ezt követően pedig a GE Lighting Europe kompenzációs menedzserévé léptették elő. A Budapest Bankhoz (GE Money Bank) 1998-ban került, azóta is ő látja el a pénzintézet vezérizgató-helyettesi, illetve HR-vezetői teendőit. Ezen túl, 2006 óta a GE Consumer Finance dél-nyugat-európai HR-vezetője. Dr. Rolek Ferenc évek óta részt vesz különböző szövetségek munkájában, így például alelnöke a Magyar Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének, a Nemzeti ILO Tanácsnak, elnökségi tagja a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társaságának, valamint elnöke néhány alapítvány kuratóriumának.

 

Sik Endre – TÁRKI, Budapest


„Üvegplafon van, béregyenlőtlenség alig.”

 

Sik Endre szociológus, kutató, egyetemi tanár. Jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Kara Kisebbségszociológia Tanszékének tanára, a TÁRKI vezető kutatója. Majdnem tíz évig volt az elnöke a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnek, valamint részt vett számos hazai és külföldi migrációt, migránsokat érintő kutatásban. Számos külföldi egyetemen tanított Európában és az Egyesült Államokban is. Főbb kutatási területei a migráció, a kapcsolati hálózatok szociológiája és a munkaerőpiac.

Barbara Stiegler – társadalomkutató, genderszakértő


„A jövedelmi egyenlőtlenség jelensége természetesen nem csak Németországban figyelhető meg, hiszen a patriarchális feltételrendszer nemzetközi.”

Barbara Stiegler független politikai szakértő. Bonnban szerzett pszichológiai és pedagógiai diplomát, majd pedig doktori fokozatot. Az 1980-as évek eleje óta foglalkozik társadalomkutatóként női témákkal; főbb kutatási területei: nők képzése „férfias” szakmákra, női vezetők a privátszektorban. 2011-es nyugállományba vonulása előtt a Friedrich Ebert Alapítvány női és gender-kutatási osztályának vezetője volt.

 

 

Dorota Szelewa ICRA,Varsó / Dél-dániai Egyetem, Odensee


A nemek közti bérszakadék explicit módon jelzi a diszkrimináció létezését: folyamatosan beszélnünk kell róla.”

 

Dorota Szelewa az a Dél-dániai Egyetem (Odensee) jólétiállam-kutatóközponjában dolgozik, illetve részt vesz a varsói International Centre for Research and Analysis (ICRA) munkájában is. Tudományos érdeklődésének középpontjában a gender- és gyermekjóléti közpolitikák állnak, ezen belül is leginkább Kelet-Közép–Európára fókuszál. Ezekben a témákban jelentek meg cikkei magyarul, németül, lengyelül, angolul és franciául, többek között a „Social Politics” és „Journal of European Social Policy” c. folyóiratokban. A tágabb politikatudományt nézve különösen érdeklődik az átmenet szociálpolitikai problémái, a módszertani összehasonlító vizsgálatok, a feminista institucionalizmus, a közigazgatás, a szociálpolitika történelmi gyökerei, a gender-tanulmányok és a gender-nézőpont iránt, csakúgy mint az értelemben vett intézményfejlődési témák iránt.

Vissza az oldal elejére

Fotók

 

A konferencia médiavisszhangja

Comments are closed.