Családon belüli erőszak és bűnelkövetés – empirikus kutatás 2005

A családon belüli erőszak jelenségének kutatása női és férfi fogvatartottak körében

A kutatási projekt célja annak felmérése volt, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben életellenes bűncselekmény elkövetése miatt fogva tartott nők és férfiak reprezentatív csoportjában milyen mértékben fordult elő a családon belüli erőszak jelensége, ez a jelenség hogyan függött össze a fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekkel, illetve mely területeken mutatkoztak meg hiányosságok a családon belüli erőszak megelőzésében és kezelésében. A kutatási jelentés letölthető honlapunkról.

A projektet az IM Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága támogatta.

 

A kutatás azon a hipotézisen alapult, hogy a fogvatartott nők és férfiak jelentős részének életében szerepet játszott a családon belüli erőszak, ezen belül a nők nagy része vált felnőttkori partnerbántalmazás áldozatává. Egyúttal korábbi szakirodalmi források alapján az is valószínűsíthető volt, hogy a legtöbb olyan emberellenes bűncselekmény esetében, ahol a férfi vagy a nő a partnere ellen követte el tettét, azt megelőzően meghatározó volt a családon belüli, különösen a nő és a gyerekek, esetenként más családtag elleni erőszak, bántalmazás.

A fentiekből következően a kutatás egyik célja a családon belüli erőszak és a bűnelkövetés összefüggéseinek feltárása volt, ezen belül tipikus minták, ok-okozati összefüggések, főbb kockázati tényezők beazonosítása a kutatásban résztvevő fogvatartottak életpályájának elemzésén keresztül.

A kutatás másik célja a családon belüli erőszak áldozatainak (és elkövetőinek) nyújtandó állami (jogi, intézményi, közpolitikai) segítségnyújtás hiányosságainak feltárása volt, olyan hiányosságoké, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a kutatásban részt vevő elítéltek életében a családon belüli erőszak a legtragikusabb formában jelenjen meg. A kutatás ily módon lehetőséget nyújtott annak megfogalmazására, hogy mely területeken van szükség intézkedések kidolgozására és a segítségnyújtás javítására a bűnismétlés, az áldozattá válás és az erőszak újratermelődésének megelőzése érdekében.

Az interjúk vezérfonalát alkotó kérdéssort a kutatás vezetői a családon belüli erőszak jellemzőiről, az erőszaknak az áldozatokra gyakorolt hatásairól, illetve az ezirányú tapasztalatok feltárásáról szóló szakirodalom ismeretében állították össze, módszertani szakértők segítségével. A kutatás során 50 női és 49 férfi, életellenes bűncselekmény elkövetése miatt elítélt fogvatartottal készült mélyinterjú egy női és két férfi büntetés-végrehajtási intézetben. Az interjúalanyok a kutatásban önkéntesen és név nélkül vettek részt.

Családon belüli erőszak és bűnelkövetés. A családon belüli erőszak jelenségének kutatása női és férfi fogvatartottak körében (kutatási összefoglaló, készítették: Rédai Dorottya, Sáfrány Réka és Tóth Herta)

 

A kutatás koordinátora: Sáfrány Réka